FAQ

Čo je to kompostovanie?

Pojem kompostovateľný znamená, že materiál je kompatibilný (zlučiteľný) s kompostovacím procesom. Európska norma EN 13432 definuje vlastnosti, ktoré musí konečný produkt spĺňať, aby sa mohol navrátiť späť prostredníctvom organickej recyklácie.
Kompostovateľný znamená, že:

a) – materiál je biologicky rozložiteľný v rámci jedného kompostovacieho cyklu
b) – materiál sa úplne rozloží v rámci jedného kompostovacieho cyklu
c) – materiál nemá žiadne toxické vplyvy a neuvoľňuje ťažké kovy do kompostu
d) – materiál nemá žiadne negatívne efekty na celkový kompostovací proces.

Aký je rozdiel medzi kompostovateľným a biologicky odbúrateľným?

Ak je materiál kompostovateľný, je automaticky považovaný za biologicky odbúrateľný a môže sa navrátiť späť do kompostovacieho procesu (teda späť do prírody). Biologicky odbúrateľný materiál sa rozloží činnosťou mikroorganizmov, môže však zanechať nerozložené zvyšky po jednom kompostovacom cykle a nezaručuje teda neprítomnosť toxických látok. Z tohto dôvodu nemôže byť biologicky odbúrateľný materiál považovaný za kompostovateľný, pokiaľ nezíska certifikát kompostovateľnosti na základe existujúcich štandardov (EN13432).

Pojem biologicky odbúrateľný je veľmi často nesprávne používaný v rámci marketingu a reklamy produktov a materiálov, ktoré v skutočnosti nie sú šetrné k životnému prostrediu. To je dôvod, prečo BioBag často používa pojem kompostovateľný pri popise všetkých svojich produktov. Všetky BioBag produkty sú treťou stranou certifikované ako kompostovateľné.

Sú BioBag produkty kompostovateľné v domácom komposte?

Domáce kompostovanie sa od priemyselného kompostovania líši, a to z dvoch hlavných dôvodov:

1) teplota vytváraná odpadom vo vnútri domáceho kompostu je obyčajne len o niekoľko stupňov Celzia vyššia ako vonkajšia teplota, a to len na krátke obdobia (v rámci priemyselného kompostu, teplota dosahuje od 50°C až do 60-70°C, a to na niekoľko mesiacov);

2) o koše na domáci kompost sa starajú laici, a kompostovacie podmienky nemusia byť vždy ideálne (naopak, priemyselné kompostárne sú riadené kvalifikovanými pracovníkmi a v komposte sa udržiavajú ideálne podmienky).
BioBag produkty najčastejšie používané na zber odpadu sú certifikované ako „kompostovateľné doma“, pretože sa rozkladajú pri teplote vonkajšieho prostredia a v domácom kompostovacom koši.

Za aký dlhý čas sa BioBag tašky začnú rozkladať na skládkach odpadu?

Podmienky na skládkach odpadu (neaktívne, uzatvorené skládky odpadu) nevedú vo všeobecnosti k biologickému rozkladu. V dôsledku toho sa neočakáva, že hmota Mater-Bi bude prispievať k tvorbe bioplynu na skládkach odpadu. To bolo preukázané aj štúdiou vykonanou spoločnosťou Organic Waste systems.

Za aký dlhý čas sa kompostovateľné tašky a vrecia BioBag začnú rozkladať, ak sa vyhodia do vonkajšieho prostredia?

Vyhadzovanie odpadkov by nemalo byť za žiadnych okolností podporované. Ak ale kompostovateľná BioBag taška alebo vrecko skončia nechcene vyhodené vo vonkajšom prostredí/, proces biologického rozkladu závisí od počasia (teplota, vlhkosť), a na tom, ako biologicky aktívne je samotné vonkajšie prostredie.

Za aký dlhý čas sa BioBag produkty začnú rozkladať v morskom prostredí?

BioBag tašky nie sú rozložiteľné vo vode, preto sa rozklad nezačne ihneď, ale až po niekoľkých mesiacoch, predovšetkým hydrolýzou.

Sú BioBag produtky biologicky rozložiteľné v mori?

Biologická rozložiteľnosť produktov BioBag bola testovaná pod vodou i pri izbovej teplote. Je to dôležitý dôkaz, že materiál je biologicky rozložiteľný aj vo vode a morskom prostredí. Ďalšie laboratórne výskumy ešte prebiehajú.

Je etické používať škrob na výrobu základnej suroviny, ktorú BioBag používa?

Škrob je surovina, ktorá je človeku dostupná, nachádza sa napríklad v dreve, uhlí a oleji. Tieto zdroje sa nelíšia z hľadiska svojho potenciálu, nakoľko predstavujú zdroj energie / suroviny, a z tohto dôvodu môžu byť použité na rovnaké konečné účely; olej môže byť použitý na výrobu umelých hnojív a palivá pre traktory, ktoré sú zas potrebné pri výrobe potravy. Výsledok je, že olej môže nepriamo slúžiť na výrobu jedla. Preto nie je dôležité, či použitie určitého zdroja je etické alebo nie, ale ako daný zdroj získavame a využívame (množstvá, zemepisné oblasti, spôsoby ťažby/pestovania, atď.)

Aký podiel celkovej talianskej produkcie kukurice používa dodávateľ našej základnej suroviny Novamont?

Územie venované výrobným potrebám spoločnosti Novamont predstavuje 0,05% z celkovej plochy v Taliansku určenej na výrobu kukurice.

Môžu sa BioBag produkty rozložiť na poličke?

Nie. BioBag produkty sa nerozložia na poličke.

Biologický rozklad sa začne jedine v komposte v prítomnosti mikroorganizmov, vlhka a tepla.
Avšak BioBag produkty môžu postupom času, ako každý iný materiál, strácať niektoré svoje technické vlastnosti.

Aké výhody má BioBag kompostovateľná taška v porovnaní s klasickou plastovou taškou?

Tým, že používate biologicky odbúrateľné a kompostovateľné tašky, prispievate ku zvýšeniu možností obnovy a zotavenia životného prostredia. Okrem obnovy energie a recyklácie je možná aj organická obnova.

Použitie technológií prvotných surovín, ktoré sú založené na obnoviteľných zdrojoch, sa stáva strategickým, postupným presúvaním sa od ropy (neobnoviteľného zdroja).